reünie triniteitslyceum

REÜNIE 9 JUNI 2018

Tags: 
reünie triniteitslyceum


21 mei 2017: Verslag 1e bijeenkomst brainstorm reünie.  


Bijeen waren: Ida Sabelis, Frits Dankelman, Jos Linnemann, Marja Tilon, Jan Peter Versteege, Guus van der Vlugt en Edward Elferink.

Bericht van verhindering ontvangen van: Jeanet de Beer, Marten Buschman, Hanneke Heeremans, Joost Mulder, Claudia Regoor, Cees Schrama, Peter Staats en Bram Zeijlemaker.

Bovengenoemden zullen toegang blijven houden tot de Dropbox alwaar nu ook de werkafspraken worden opgenomen.

De groep treedt op als het Organisatie Comité Trinireünie (OCT)

Besloten is:

 • nu te starten met het organiseren van een reünie die gaat plaatsvinden in 2018;
 • het OCT heeft twee locaties op het oog. Eén daarvan heeft de voorkeur. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de reünie plaatsvinden in de maand MEI of SEPTEMBER;
 • de locatie wordt z.s.m. vastgelegd opdat het OCT het snel algemeen bekend kan maken en de inschrijving kunnen openstellen. De inschrijving zal via deze website geregeld worden;
 • een concept begroting wordt ook z.s.m. opgesteld;
 • als de datum is vastgelegd start het bekend maken van de reünie via alle mogelijke media;
 • een maand voor de reünie ontvangt eenieder, die voldaan heeft aan de financiële bijdrage, een uitnodiging met het volledige programma en een toegangspas via zijn/haar e-mailadres;
 • het OCT tracht de uitstekende reünie uit 2004 niet te overtreffen. Maar hopelijk maken zij er ook iets moois van;
 • er is een voorlopige taakverdeling, die in de Dropbox is opgenomen;
 • het OCT stuurt elkaar aan, vooralsnog via de Dropbox;
 • volgende bijeenkomst: 7 oktober 2017.


​25 september 2017: Bezoek mogelijke locatie

Datum en locatie vastgelegd: zaterdag 9 juni 2018 en (inderdaad opnieuw) College Hageveld (gemeente Heemstede). Het bijzondere is dat het OCT tot één dag van tevoren een keuze kan maken wáár precies: (opnieuw) de Aula of de, wat nieuw ogende, kantine.7 oktober 2017: Verslag 2e bijeenkomst OCT.


Bijeen waren: Marten Buschman, Frits Dankelman, Edward Elferink, Joost Mulder, Claudia Regoor, Ida Sabelis, Peter Staats en Guus van der Vlugt.

Berichten ontvangen van: Hanneke Heeremans, Jos Linnemann, Jan Peter Versteege en Bram Zeijlemaker: Jos blijft op de achtergrond beschikbaar als adviseur, Jan Peter was verhinderd. Hanneke en Bram zien op dit moment even af van deelname.

Besloten/afgesproken is:

 • Met deze personen (Marten, Frits, Edward, Joost, Claudia, Ida, Peter, Jan Peter en Guus) als kerngroep/OCT verder te gaan;
 • Overeenstemming inzake de conceptbegroting, entreeprijs en inschrijvingsprocedure. We zullen een opmerking plaatsen bij het bedrag van de entreeprijs: de hoogte ervan mag in principe geen beletsel zijn. Daarvoor wordt nog een vertrouwenspersoon aangesteld;
 • Verder is de globale dagindeling besproken. Grootste zorg en aandacht voor het middagprogramma: dient breder te zijn dan de hoogtij-jaren '66-'72. Dus ook '50, '70 en '80 meenemen. Besloten is om bij de volgende bijeenkomst, al brainstormend, slechts het middagprogramma op te stellen;
 • We gaan kijken of er draagvlak is en er mogelijkheden zijn om een soort 'monumentje' TRINI op het terrein van het NOVA-college te krijgen;
 • Volgende bijeenkomst: 25 november 2017 om 17:00 uur, same place!!


25 november 2017: 3e bijeenkomst, 1e brainstorm


Nu de ruimte (Hageveld), de voorlopige dagindeling (middagprogramma, buffet, avondprogramma) en vaste elementen zijn besproken, gaan we de programma's vullen. Als vanouds huppen de ideeën op tafel. Maar die gaan we hier natuurlijk niet bekend maken. 

Een ieder heeft zijn/haar eigen opdracht(en) meegekregen die we eind januari weer gaan bespreken.


27 januari 2018: 4e bijeenkomst, 2e brainstorm • Aanwezig: Marten Buschman, Edward Elferink, Joost Mulder, Guus van der Vlugt, Peter Staats, Eric van Straaten en Frits Dankelman.
 • Afbericht: Jan Peter Versteege, Ida Sabelis.
 • Edward opent de vergadering met de mededeling het aantal accounts nog steeds toeneemt, de 400 komt in zicht (30 januari jl. bereikt).
 • Edward stelt voor vandaag te spreken over
 • hoe moet de verdere invulling van met name het middagprogramma er uitzien
 • stelt voor na vandaag nog 3 bijeenkomsten te houden voor 9 juni a.s., waar de vergadering akkoord mee gaat.
 • Tijdens de beoogde drie nog komende vergaderingen zullen onderwerpen als de indeling van het programma, wat te doen bij calamiteiten en het zoeken van vrijwilligers voor de opbouw en aankleding van de zaal op de agenda staan.
 • Edward gaat de muziek en catering vastleggen.
 • Joost heeft contact gelegd met Martin Busker.
 • Joost zal Wim Vogel benaderen om te zien of langs die weg nog contact gelegd kan worden met oud-leraren
 • Frits zet een berichtje over de reunie op LinkedIn waar 157 mensen in een groep Triniteitslyceum zitten.


OCT-overleg 31 maart 2018

 • Aanwezig: Ida Sabelis, Marten Buschman, Edward Elferink, Joost Mulder, Guus van der Vlugt, Peter Staats en Frits Dankelman.
 • Afwezig: Eric van Straaten
 • Edward opent de vergadering met de mededeling het aantal accounts nog steeds toeneemt, de 500 komt in zicht.
 • Edward stelt voor vandaag te spreken over :
 • vrijwilligers
 • programma
 • aanmeldingen tot nu toe (78)
 • financiën
 • wat verder nog ter tafel komt
 • Edward heeft één vrijwilliger kunnen werven: Jos Rooijers. Frits meldt dat voor de bardienst ‘s avonds zijn zoon Freek met twee vrienden beschikbaar is.
 • Edward heeft de muziek voor het avondprogramma en het eten vastgelegd. Besloten wordt te gaan voor een iets duurdere versie van het menu, EUR 16,50 i.p.v. EUR 14,50 p.p.
 • Het programma komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien:
 • vanaf 14.30 uur ontvangst reünisten
 • 15.00 uur officiële opening
 • openingswoord met uitleg spelregels (10 min.)

Vervolgens, in nu nog willekeurige volgorde:

 • 24.00 uur afsluiting

 • Besloten wordt de bijdrage aan de kosten van de reünie op EUR 40,-- p.p. te houden. Het voor het menu beschikbaar bedrag wordt dus iets verhoogd. De beslissing over een eventueel batig saldo wordt later genomen. Als opties worden genoemd een restitutie en/of een bijdrage aan de realisatie van het monument op het terrein van het NOVA-college.
 • Na enige discussie wordt besloten om ten laste van het budget een advertentie te plaatsen in het Haarlems Dagblad indien het volgende niet lukt.
 • Joost zal onderzoeken of hij een artikel in het HD geplaatst kan krijgen over het voornemen een Trini-monument te realiseren met daaraan gekoppeld de informatie over de komende reünie.
 • Jan Peter meldt muziek te hebben gevonden voor een 4-stemmige uitvoering van het schoollied. Hij heeft Ed Wertwijn bereid gevonden ook een groep te begeleiden bij het oefenen voor de uitvoering.
 • Joost heeft wat onderdelen kunnen verzamelen waaruit een monument kan worden samengesteld. Ook heeft hij contact gehad met het NOVA-college (Jan van Beek), daar is men enthousiast en wil men het idee meenemen in de plannen voor de herinrichting van het binnenterrein. Joost heeft Eric van Straaten gevraagd mee te denken over een ontwerp.
 • Marten gaat voorbereidingen treffen voor de presentatie.
 • Edward gaat contact leggen met enkele weekbladen in de regio om een bericht over de komende reünies geplaatst te krijgen.
 • Peter meldt dat het Mendel-college nog geen besluit heeft genomen over het uitlenen.  Men is bang voor beschadiging.
 • Frits zal bij Hageveld navragen of er een beamer beschikbaar is. (Dit is inderdaad het geval, laptop dienen we zelf mee te nemen).
 • Ida vraagt om vragen voor de (censuur) bij haar aan te leveren. Van alle vragen dient het bijbehorende antwoord op onze website terug te vinden te zijn om discussies te vermijden.
 • Guus vraagt om op de website een oproep te plaatsen voor zaken die hij kan gebruiken bij de inrichting van een tentoonstelling van memorabilia.
 • Volgende vergadering op 20 april a.s. om 18.00 uur op het bekende adres.

PLANNING:


12 mei: laatste check stand van zaken

26 mei: bespreken met uitvoerders de dag zelve, verzenden uitnodigingen